صادرات غیرنفتی ۶ درصد و واردات ۱۲ درصد افزایش یافت