صادرات مجدد بنزین و گازوئیل ایران به کشور افغانستان