صادرات میوه و تره‌بار فصلی به افغانستان بزودی برقرار می شود