صادرات نفت به مرحله ای رسیده که دیگر تحریم‌ها توان مقابله با ما را ندارد