صادرات گاز ایران به ترکیه از ۷ میلیارد مترمکعب گذشت