صادرات 777هزار تن کالا از استان مرکزی به خارج از کشور