صادرکنندگان قمی به دنبال حضور موفق در بازارهای آفریقایی هستند