ضرورت کارت بازرگانی برای تجار و شرایط و مدارک دریافت آن