عراق برای نخستین بار خاک خود را برای تردد ترانزیت جاده‎ای باز کرد