عضو اتاق ایران و روسیه: ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و صادرات آسیب زد