عملکرد گمرکات اجرایی به طور مستمر ارزیابی و رصد می‌شوند