غالب توان سازمان تعزیرات حکومتی صرف سلامت مردم قرار داده شده است