فعالیت اقتصادی مرزنشینان به کاهش مساله قاچاق کمک می‎کند