فقط دو شرکت خصوصی توانستند واکسن کرونا وارد کشور کنند