قادر به تولید ۳۳ میلیارد دلار محصول پتروشیمی خواهیم بود