محصولات نفتی و پتروشیمی معاف از مالیات صادرات تعیین شدند