محموله‌های وارداتی بدلیل تاخیر در تخصیص ارز متروکه می‌شوند