محموله ۲۲تنی خمیرکاغذ رولی قاچاق در مرز سومار کشف شد