مشکل حمل و نقل نهاده های دپو شده در گمرک برطرف نشده است