ممیزی گمرک چین برای صادرات آبزیان در استان بوشهر صادر شد