نبود توازن در صادرات و واردات بین ایران و سوریه رفع می‌شود