نداشتن کد بانکی مهمترین عامل تاخیر در ترخیص به موقع کالاها نداشتن کد بانکی مهمترین عامل تاخیر در ترخیص به موقع کالاها از گمرکات خراسان رضوی است