نشست موافقت نامه تجارت ترجیحی دی ۸ با حضور ایران برگزار شد