همکاری سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی تهران برای حضور پر قدرت بازار پاکستان