واردات ۱۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تلفن همراه در یک سال گذشته