واردات ۲۱.۴ میلیون تن کالای اساسی در ۱۱ ماه/ ذرت؛ بیشترین سهم