واردات ۲.۸ میلیون موبایل/ ۱۴۹ هزار دستگاه به صورت مسافری وارد شد