ورود یازدهمین محموله واکسن کرونا به کشور از مرز ۱۲ میلیون دُز فراتر رفت