ورود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا از سبد کووکس به کشور