ورود ۶.۵ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در نیمه نخست امسال