وزارت برق عراق: با پائین آمدن مجدد صادرات گاز ایران، 5 هزار مگاوات از تولید برق عراق کاهش یافت