وزیر بهداشت: امیدواریم نمایندگان مجلس مالیات سیگار را تصویب کنند