پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی در سال ۱۴۰۰