پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی با بازپرداخت ۲۰ساله +جزئیات