کاهش بیش از نیمی از واردات لاستیک سنگین با ساماندهی ارز ترجیحی