کاهش حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات پزشکی به یک درصد ابلاغ شد