کاهش صادرات ایران به افغانستان بدنبال یورش طالبان!