کاهش هزینه حمل و نقل به توسعه صادرات و واردات کمک می‌کند