کاهش ۳۰ درصدی توزیع شیر در خراسان رضوی در پی کاهش تقاضا