کشتی حامل ۷۰ هزارتن جو وارداتی در بندر شهید رجایی پهلو گرفت