کشف بیش از ۳۲ هزار قرص سقط جنین در گمرک فرودگاهی اصفهان