کیفیت تختال فولاد هرمزگان ، رمز حفظ بازارهای خارجی