گمرک: باید از محموله های صادراتی نفت نمونه برداری شود