یک شرکت بازرگانی چطور می تواند دغدغه های یک تاجر را کم کند ؟