۱۰۰هزار میلیاردتومان تامین مالی حوزه صنعت از سوی بانک ها