۴ مرز ایران و عراق به روی مسافران بسته شد/ مرزهای تجاری باز است