۵۰۰ هزار تن نهاده دامی از بندرامام آماده توزیع در کشور است