۵۵ هزار تن روغن به بنادر کشور رسید/در انتظار تشریفات گمرکی