۸۰۰۰ دستگاه خودرو توقیفی از پارکینگ های مازندران ترخیص شدند