۹۱ بخشنامه تجاری صادر شد/ کاهش ۵۵ درصدی صدور بخشنامه در سال جاری